پژوهشگران در تمامی جهان با هدف ارائه ی تحقیقاتشان به جهان سعی در پذیرش مقاله خود در نشریات و ژورنال های خارجی معتبر میکنند. پذیرش مقاله در ژورنال هایی که ایندکس مناسب داشته باشند میتواند به ارتقای مرتبه ی دانشجویان و اساتید کمک کند.

زمان:

یکشنبه 5 خرداد 1398

مکان:

موسسه علمی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *